Lees meer | Binding 23 februari 2021

Extra belonen | Continue screening | Afspraken TOD

Extra belonen


In de laatste cao bevelen bonden en de rijkswerkgever aan om aan de hand van het Beleidskader Extra Belonen te bekijken welke werknemers door de COVID-19-omstandigheden extra beloond kunnen worden met een eenmalige uitkering. Het beleid houdt in dat jouw leidinggevende jou kan voordragen voor een individuele beloning.


Volgde de leiding van Financiën deze aanbeveling op?


De leiding van Financiën ging niet verder dan in schriftelijke communicatie (HR-flits en managementupdate) aan alle leidinggevenden te vragen om bij het toekennen van extra beloningen aandacht te hebben voor de medewerkers die een extra inspanning hebben geleverd aan het draaiend houden van de rijksdienst en het beheersen van de coronacrisis. Daarbij zijn enkele voorbeelden genoemd van specifieke omstandigheden. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers die coronawetgeving hebben opgesteld, medewerkers die hebben deelgenomen aan (werkgroepen van) crisisteams en medewerkers die meer uren maakten dan normaal.

Daarnaast spraken de ministeries binnen de rijksdienst met elkaar af dat de extra beloning niet mocht leiden tot een verkapte collectieve coronabonus. De leiding van Financiën wilde niet van deze afspraak afwijken.


Reactie van de NCF en de andere bonden


De NCF en de andere bonden zien het draaiend houden van de Douane als een collectieve prestatie. Iedereen werkt nu anders, op sommige plekken nam de werkdruk toe, mede vanwege het vervangen van zieke collega’s. De Douane heeft dit met elkaar gedaan.

De NCF en de andere bonden stelden daarom voor om de volgende drie categorieën te onderscheiden:
  1. Medewerkers die blootstonden aan besmettingsgevaar doordat ze niet thuis konden werken.
  2. Medewerkers die te maken kregen met verhoogde werkdruk door coronamaatregelen en/of uitval van zieke collega’s.
  3. Medewerkers die in hun werk te maken kregen met extra maatschappelijke spanningen als gevolg van coronamaatregelen.

De hoogte van de extra beloning varieert met het aantal categorieën waar je in zit. Dit voorstel doet recht aan de collectieve prestatie terwijl er toch geen collectieve coronabonus gegeven wordt. De secretaris-generaal (sg) heeft dit voorstel besproken in de bestuursraad.


Standpunt leiding Financiën na heroverweging


Na heroverweging in de bestuursraad meent de leiding van Financiën dat binnen bestaande kaders van extra belonen voldoende aandacht is besteed aan deze groep medewerkers en dat dit ook conform de cao-afspraak is. Wederom verwees de dienstleiding naar de onderlinge afspraak van de ministeries dat een extra beloning niet mocht leiden tot een verkapte coronabonus.


Oordeel NCF


De sg van Financiën sprak in zijn blog speciale waardering uit voor de groep medewerkers die niet thuis konden werken en met besmettingsgevaar de dienst draaiend hebben gehouden. Maar tegelijkertijd was er geen bereidheid om deze bijzondere collectieve prestatie ook extra te belonen. Alleen indien de medewerker zich individueel wist te onderscheiden van de rest, mocht er extra beloond worden. Terwijl alle Douanemedewerkers juist samen de dienst draaiend houden. De spanningen tussen mensen nemen toe, het virus muteert in veel besmettelijkere varianten en het personeel van de Douane staat achteraan in de rij bij de vaccinaties. Medewerkers van Douane verdienen meer dan mooie woorden in deze coronaperiode. Daarom zal de NCF tijdens de huidige cao-onderhandelingen opnieuw inzetten op een extra beloning voor alle medewerkers die niet thuis kunnen werken.


Continue screening


De politiek


De politiek heeft naar aanleiding van enkele fraudegevallen besloten om een strenger integriteitsbeleid te gaan voeren bij de Douane. Eén van de onderdelen van dit strengere integriteitsbeleid is continue screening van het douanepersoneel. Momenteel worden de meeste douanemedewerkers enkel bij indiensttreding gescreend. Dit gebeurt onder andere door aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). In iemands VOG staan zijn/haar justitiegegevens. Dit kunnen zowel overtredingen zijn als misdrijven. In het voorstel van de politiek staat dat het douanepersoneel in de toekomst gescreend zal worden door continu de justitiegegevens van alle medewerkers te controleren. Hierdoor zal een aanvaring met justitie, na een veroordeling voor een overtreding of een misdrijf, voor douanepersoneel kunnen eindigen in een overplaatsing.


Wat vindt de NCF?


De NCF vindt dat integer douanepersoneel zeer belangrijk is. Iedere medewerker van de Douane moet kunnen vertrouwen op zijn of haar collega’s. Wel plaatst de NCF vraagtekens bij de manier waarop de continue screening is doorgedrukt vanuit de politiek. De politiek heeft een beeld neergezet alsof de Douane een corrupte organisatie is. Dit is zeker niet het geval. De NCF kent het douanepersoneel als integere medewerkers die zich in soms moeilijke omstandigheden inzetten voor Nederland. Het aantal bekende corruptiegevallen bij de Douane is erg laag. Ieder corruptiegeval is er uiteraard één te veel maar de gehele Douane wegzetten als corrupt is schandalig. Verder zet de NCF vraagtekens bij de continue screening van VOG’s. Is dit bijvoorbeeld wel nodig voor alle functies bij de Douane?


Vervolgtraject


De politiek heeft de screening van het douanepersoneel er door gedrukt. Toch betekent dit niet dat er niet meer aan gesleuteld kan worden. Met de dg van Douane zal bezien worden bij welke functies van de Douane continue screening noodzakelijk is. Hier zal de NCF ook de medezeggenschap bij betrekken. De uitwerking van de continue screening zal ook meegenomen worden in de cao-onderhandelingen. Hier zal de NCF zich er hard voor maken dat screening wordt toegepast op de juiste groepen medewerkers.


Afspraken TOD


Vanwege de coronacrisis zijn er op een aantal plekken andere roosters ingevoerd. Dit kan op sommige plekken leiden tot het wegvallen of verminderen van de TOD. Zo zijn er bijvoorbeeld flink minder passagiers op Schiphol. Dit heeft geleid tot een tijdelijke overcapaciteit van douanepersoneel bij Schiphol Passagiers. Hierdoor maken medewerkers zich zorgen over hun TOD.

Tot 1 september 2020 werd de TOD gewoon doorbetaald. Dit betekende dat de medewerkers van Douane Schiphol Passagiers na 1 september geen recht meer zouden hebben op de volledige TOD. De bonden hebben met de werkgever afspraken gemaakt over het zoveel mogelijk in stand houden van de TOD voor de medewerkers. Deze afspraak houdt in dat als medewerkers van Schiphol Passagiers tijdelijk werkzaamheden verrichten voor een ander organisatieonderdeel de TOD doorbetaald zal worden tot 1 september 2021. Dit betekent dat douanemedewerkers van Schiphol Passagiers tijdelijk kunnen werken bij andere organisatieonderdelen met behoud van de TOD. Deze regeling geldt voor een jaar en ging met terugwerkende kracht in vanaf 1 september 2020. De regeling zal voor de zomer met de werkgever geëvalueerd worden omdat dan ook een inschatting gemaakt kan worden over het werkaanbod vanaf september 2021.