Reglement

Belangenbehartiging en rechtsbijstand

Recht op individuele belangenbehartiging/rechtsbijstand
1. Een lid van de NCF, zoals bedoeld in artikel 5 van de statuten, heeft vanaf 3 maanden na aanvang van het lidmaatschap recht op ondersteuning in de vorm van individuele belangenbehartiging en rechtsbijstand. Voor het verkrijgen van ondersteuning moet het lid zich aanmelden via een daartoe bestemd formulier en dient de volledige contributie te zijn betaald.
2. Er bestaat geen recht op rechtsbijstand bij geschillen die zijn ontstaan voorafgaand aan de dag van aanmelding en binnen 3 maanden na aanvang van het lidmaatschap.
Rechtsbijstandverlener/informatieverstrekking aan NCF
3. De rechtsbijstand wordt conform dit reglement verleend door een advocaat, aan te wijzen door het bestuur.
4. Deze advocaat is bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebonden aan de gedragsregels van de orde van advocaten.
5. Door gebruik te maken van deze door de NCF gefinancierde advocaat geeft het lid tevens toestemming aan de advocaat om ten behoeve van de collectieve belangenbehartiging in algemene zin informatie te delen over de trends in de aan alle NCF-leden verleende individuele rechtsbijstand.

Aard en omvang van de te verstrekken rechtsbijstand
6. Het lid kan onverminderd het bepaalde in artikel 7 over de haalbaarheidstoets aanspraak maken op juridisch advies en rechtsbijstand bij geschillen met betrekking tot:
a. vragen of geschillen voortvloeiend uit de aanstelling bij het ministerie van Financiën (voor 1 januari 2020) dan wel uit de arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden (vanaf 1 januari 2020);
b. arbeidsongevallen;
c. beroepsziekten;
d. pensioenen;
e. werknemersverzekeringen (WW, bovenwettelijke uitkeringen en WIA);

Haalbaarheidstoets
7. Het lid heeft te allen tijde recht op een juridisch advies over een door hem voorgelegde vraag. Er bestaat alleen recht op rechtsbijstand bij een geschil indien het bestuur van de NCF, daartoe geadviseerd door de advocaat, van mening is dat er een redelijke kans bestaat op het behalen van het beoogde resultaat. Indien die kans niet bestaat zal de rechtsbijstand worden beëindigd en bestaat er ook géén recht op vergoeding van de kosten van een zelf gekozen advocaat als bedoeld in artikel 13.

Kosten voor rekening lid
8. Voor alle vormen van rechtsbijstand uit artikel 6  geldt dat het lid zelf de kosten draagt van:
- de griffierechten tot 100 euro
- de legeskosten
- de uittreksels bij de Kamer van Koophandel en
- de reiskosten op basis van openbaar vervoer van de rechtshulpverlener.

Kosten voor rekening NCF
9. De NCF betaalt de  kosten van:
a. de door de NCF aangewezen advocaat worden geheel door het bestuur van de NCF gedragen. Die advocaat brengt aan het lid geen kosten in rekening.
b. een in opdracht van de advocaat ingeschakelde deskundige;
c. de (reis)kosten van de door de advocaat opgeroepen getuigen.

11. De volgende kosten worden door het lid gedragen:
- de helft van de proceskosten waartoe het lid door de rechter wordt veroordeeld. De andere helft van deze kosten wordt door de NCF betaald;
- de kosten van een deskundige die het lid zelf inschakelt en/of getuige die het lid zelf oproept, zonder vooraf de instemming van de NCF te hebben verkregen

Vrije advocaatkeuze
13. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 over de verplichte haalbaarheidstoets, heeft een lid uitsluitend in het geval van rechtsbijstand in een rechterlijke procedure het recht op vrije advocaatkeuze. Indien een lid kiest voor een andere dan de door de NCF toegewezen advocaat heeft dat lid aanspraak op de volgende financiële voorzieningen:
A. de eerste vijf uur die gefactureerd zijn en voldaan door het lid, zijn voor eigen rekening;
B. het zesde tot en met twintigste uur dat gefactureerd is en voldaan door het lid, zijn voor rekening van de NCF met dien verstande dat geen hoger bedrag zal worden vergoed dan een uurtarief van maximaal € 120,00 inclusief BTW tot een maximum vergoeding van €1.800,00 inclusief BTW;
C. het bestuur kan op eigen initiatief besluiten tot een hogere vergoeding.

Beëindigen rechtsbijstand
14. De aan een lid door de advocaat verstrekte rechtsbijstand en/of de aan een lid verleende belangenbehartiging van een individueel belangenbehartiger, kan worden beëindigd zodra het lid weigert gevolg te geven aan redelijke opdrachten en/of adviezen van de rechtsbijstandverlener / individueel belangenbehartiger, dan wel in het geval het lid niet meewerkt om de voor de advisering/bijstand noodzakelijke informatie te verschaffen

15. Alvorens het bestuur besluit tot beëindiging van de te verlenen rechtsbijstand hoort zij daartoe zowel het individuele lid als de advocaat respectievelijk de individuele belangenbehartiger. Dit besluit wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen. In plaats van horen van het lid, de advocaat respectievelijk de individuele belangenbehartiger kan ook volstaan worden met het indienen van een schriftelijke zienswijze. Indien het lid en/of de individueel belangenbehartiger / advocaat niet binnen de door het bestuur geldende termijn reageert, beslist het bestuur.

Slotbepaling
16. In die situaties waarin niet door dit reglement is voorzien beslist het bestuur.